Ἐπί τῆ συμπληρώσει ἑνός ἒτους ἀπό τῆς πρός Κύριον
ἐκδημίας τοῦ σεπτοῦ ἡμῶν πνευματικοῡ
πατρός, συζύγου, πατρός, παπποῡ, αδελφοῡ και θείου

ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΟΥ Κ. ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΟΥ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ
ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΜΑΝΤΖΑΓΡΑ)
και ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ

Παρακαλοῦμε τούς τιμῶντας τήν μνήμην αὐτοῦ, ὅπως συμπροσευχηθῶσι
μεθ’ ἡμῶν, ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς του, κατά την Θείαν Λειτουργείαν
καί τό Μνημόσυνον πού θά τελέσωμεν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν
Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου Πελάγους Τριπόλεως
τήν Κυριακήν 19ην Νοεμβρίου 2017 καί ὣραν 9:30 πρωϊνήν.

Η ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ
Μαγδαληνή

ΤΑ ΤΕΚΝΑ
Ἀλεξάνδρα καί Παναγιώτης Σκαλτσάς
Κωνσταντίνος καί Ἀκριβή Μουλοπούλου
Ἰωάννης καί Διαμάντω Μουλοπούλου

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΔΕΛΦOI
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΤΕΚΝΑ

Ιδιαίτερες προσκλήσεις δε θα σταλούν.

Call Now Button