Ἐπί τῆ συμπληρώσει ἑνός ἒτους ἀπό τήν πρός Κύριον
ἐκδημίαν τοῦ σεπτοῦ ἡμῶν πνευματικοῡ πατρός, συζύγου, πατρός,
παπποῡ, ἀδελφοῡ και θείου

ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΦΗΜΕΡΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ

Παρακαλοῦμε τούς τιμῶντας τήν μνήμην αὐτοῦ, ὅπως συμπροσευχηθῶσι
μεθ’ ἡμῶν, ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς του, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν
καί τό Ἀρχιερατικόν Μνημόσυνον πού θά τελέσωμεν
εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Προφήτου Ἠλιοῦ Τριπόλεως
τήν Κυριακήν 10ην Ἰουλίου 2022 καί ὣραν 9:30 πρωινήν

Η ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ
Ἰωάννα

ΤΑ ΤΕΚΝΑ
Ἑλένη & Νικόλαος Σιακωτός
Βασίλειος, Μαρία & Ξένη Παπαδοπούλου

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
Ἠλίας & Ἰωάννα

ΟΙ ΑΔΕΛΦOI
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΤΕΚΝΑ

Ιδιαιτερες προσκλησεις δεν θα σταλουν.

Call Now Button