Ἐπί τῆ συμπληρώσει τεσσαράκοντα ἡμερῶν ἀπό τήν πρός Κύριον ἐκδημίαν τοῦ σεπτού ἡμῶν πνευματικοῡ
πατρός, συζύγου, πατρός, παπποῡ, ἀδελφοῡ καί θείου

ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΦΗΜΕΡΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ

Παρακαλοῦμε τούς τιμῶντας τήν μνήμην αὐτοῦ, ὅπως συμπροσευχηθῶσι μεθ’ ἡμῶν, ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς του, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν καί τό Ἀρχιερατικόν Μνημόσυνον πού θά τελέσωμεν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Προφήτου Ἠλιοῦ Τριπόλεως τήν Κυριακήν 8ην Αὐγούστου 2021 καί ὣραν 9:30 πρωινήν

Η ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ
Ἰωάννα

ΤΑ ΤΕΚΝΑ
Ἑλένη & Νικόλαος Σιακωτός
Βασίλειος, Μαρία & Ξένη Παπαδοπούλου

Η ΠΕΝΘΕΡΑ
Ἑλένη Ξεν. Κωνσταντίνου

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
Ἠλίας & Ἰωάννα

ΟΙ ΑΔΕΛΦOI
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΤΕΚΝΑ

ιδιαιτερες προσκλησεις δεν θα σταλουν.

Call Now Button