Ἐπί τῆ συμπληρώσει τεσσαράκοντα ἡμερῶν ἀπό τῆς πρός Κύριον
ἐκδημίας τοῦ σεπτοῦ μας

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ
ΡΩΜΑΝΟΥ ΚΟΥΣΟΥΛΑ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΗΛΙΑΣ

Παρακαλοῦμε τούς τιμῶντας τήν μνήμην αὐτοῦ, ὅπως συμπροσευχηθῶσι
μεθ’ ἡμῶν, ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς του, κατά την Θείαν Λειτουργείαν
καί τό Μνημόσυνον πού θά τελέσωμεν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν
Ἀγίου Νικολάου Μηλιάς Μαντινείας
το Σάββατον 18ην Μαΐου 2019 και ὣραν 8:30 πρωινήν

ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΗΛΙΑΣ

Ιδιαίτερες προσκλήσεις δε θα σταλούν.

Call Now Button